Meklēt

Piemēram "Mihails Tāls"

Kapavietu kopšana un citi pakalpojumi

Uz zemāk minētiem nosacījumiem Jūs varat veikt kapavietas apkopšanas, ziedu nolikšanas, kapavietas pasūtīšanas, kapavietas remonta,  un citus pakalpojumus.

Zemāk dots publisks līguma piedāvājums. Šī priekšlikuma akcepts tiek īstenots noteiktas summas pārskaitīšanas ceļā. Visas vajadzīgo darbu detaļas, tādas kā informācija par pasūtītāju, kapavietas atrašanās vieta, pasūtītie pakalpojumi, darbu izmaksas tiek norādītas Pasūtījuma veidlapā.

  1. Ebreju apbedīšanas iestāde "Hevra Kadišo" (turpmāk – Izpildītājs) garantē pakalpojumu izpildīšanu, kas norādīti Pasūtījuma veidlapā attiecībā kapavietai, kas norādīta pasūtījuma veidlapā no personas, kas akceptējusi šo priekšlikumu.
  2. Līgums starp Izpildītāju un Klientu tiek uzskatīts par noslēgtu no šī Pakalpojuma apmaksāšanas brīža. Līgums darbojas līdz pilnīgai Darbu izpildīšanai, kas uzskaitīti Pasūtījuma veidlapā.
  3. Klients uzticas Izpildītājam uzdot Darbu izpildīšanu trešajām personām, tajā skaitā brīvprātīgajiem, pēc saviem ieskatiem.
  4. Kapavietu kopšana tiek veikta no 1.aprīļa līdz 1.novembrim.
  5. Pēc darbu pabeigšanas attiecībā kapavietai, uz Klienta norādīto e-pasta adresi pēc pieprasījuma tiek nosūtīta fotoreportāža par pasūtījuma izpildi.
  6. Visi šī līguma strīdi tiek risināti savstarpējas vienošanās ceļā. Gadījumā, ja nav iespējams sasniegt savstarpēji pieņemamu risinājumu, visi strīdi un nesaskaņas tiek risinātas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
  7. Izpildītājs tiek atbrīvots no atbildības, rodoties šādiem apstākļiem: vandālisma akti, dabas katastrofas, koku nokrišana uz kapavietas, trešo personu nekontrolējamas darbības